เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้ได้มาตรฐาน “มอก.” และ ISO 13485

สมอ. หนุนเอสเคิร์ฟ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐานทั้ง มอก. และ ISO 13485 ตั้งเป้าเป็น Medical Hub ในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญ เน้นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยราคาที่เหมาะสม ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมไทย.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยตั้งเป้าหมายผลักดันให้เป็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคภายในปี 2563 จากการคาดการณ์ปี 2560 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะยังเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10-15 มีมูลค่ากว่า 150,000 ล้านบาท จากในปี 2559 ที่เติบโตประมาณร้อยละ 14 มีมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมประมาณ 145,000 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลในกลุ่มคนผู้สูงอายุจะสูงกว่าคนวัยทำงาน รวมถึงประชาชนจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้การเติบโตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

สมอ. จึงผลักดันแผนแม่บทสู่การปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐาน มอก. รวมทั้งระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ISO 13485 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะมีผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. ได้ไม่น้อยกว่า 5 ราย

การดำเนินงานของ สมอ. จะให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกอบรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยในปีนี้มี 4 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ มอก. 2740 เล่ม 2-2559 อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียวเล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า มอก. 2207-2547รถเข็นคนไข้นั่งชนิดพับได้ มอก. 182-2545 สำลีที่ใช้ในการแพทย์ และ มอก. 1113-2551 สำลีพันก้าน นอกจากนี้ สมอ. ยังอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอก รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้แก่

มอก. 358 ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม และ มอก. 2517 หลอดให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบมีเข็มนำ เป็นต้น ปัจจุบัน สมอ.ได้ประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 148 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานทั่วไป 144 มาตรฐาน และเป็นมาตรฐานบังคับ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.30-2555 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ มอก.531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ มอก.539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ มอก.540-2555 ออกซิเจนทาง.


การแพทย์ โดยการกำหนดมาตรฐานส่วนใหญ่อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สากลให้การยอมรับ

การแพทย์ โดยการกำหนดมาตรฐานส่วนใหญ่อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่สากลให้การยอมรับ

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การศึกษาดูงานบริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด ในครั้งนี้จะมีส่วนผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของการนำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจ ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อมาตรฐานตามมาตรฐาน มอก. 531-2546 ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับ” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

นายปัญญา ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจโดยเล็งเห็นว่า การมีกระบวนการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน จะช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าในการประกอบธุรกิจให้มียอดรายได้ที่เติบโตแบบเข็มแข็งยั่งยืนต่อไป อีกทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ถือเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการรักษาใส่ใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อมาตรฐาน มอก. 531-2546 จาก สมอ. ตลอดจนได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001 ISO/IEC 17025 และ ISO 14001 เป็นต้น โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมากว่า 40 ปี และเป็นผู้นำในการผลิตยาฉีดปราศจากเชื้อขนาดเล็ก SVP (Small Volume Product) ด้วยระบบ Blow Fill Seal