งานไฟฟ้า

งานไฟฟ้า ไฟฟ้าในการสร้างหรือผลิต การซ่อมแซม การปรับปรุง  คือการไหลของกระแสไฟฟ้า(วัดเป็นจำนวนแอมแปร์) ซึ่งจะมีปริมาณ เพียงเล็กน้อย

Showing 1–50 of 766 results